brahem.omans.se

mammas dagbok från sitt äldreboende mm

Användarverktyg

Webbverktyg


other:journal-kopia

Journalkopior

Nivån på de avgifter som ska tas ut för utlämnande av journalkopior är samma när någon begär kopia av andra allmänna handlingar i Region Stockholm. Begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska handläggas skyndsamt. 1)

Privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm ska följa motsvarande avgiftsregler.

Reglerna kan variera något beroende på vem det är som begär handlingen.

Om journalkopior begärs av tredje part ska detta alltid ske skriftligen och patienten ska ha gett sitt samtycke till att journalen lämnas ut. Det är viktigt att samtycket är tydligt formulerat och att det går att utläsa vilka uppgifter som patienten lämnat sitt samtycke till att dela med tredje part.

Regler för beställare, Enskilda personer

  • En patient har enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) rätt att kostnadsfritt få en kopia av alla personuppgifter om honom eller henne som behandlas av vårdgivaren, så kallat registerutdrag, vilket även omfattar journalkopia. Avgift bör därför i normalfallet inte tas ut för journalkopia till patient. I fall av upprepade förfrågningar från patienten om samma journalkopia får dock avgift tas ut enligt reglerna för utlämnande av allmän handling.
    Det är den enskilde vårdgivaren som är ansvarig för att personalen känner till vad GDPR innebär och följer lagen.
  • För övriga journalkopior gäller att privatpersoner erhåller upp till nio sidor gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje följande sida kostar två kronor styck. För privatpersoner som begär kopia av egen eller eget barns patientjournal tillämpas en maxavgift på 300 kronor.
  • För digitalisering av pappershandling tas samma avgift ut som för kopia på papper.
  • Digital kopia av patientjournal via e-post erhålls avgiftsfritt.
    För digital patientjournal på databärare (till exempel USB) tas avgift motsvarande vårdgivarens kostnad för databärare ut.
  • Avgift för rekommenderad post och postförskott tas ut av den som beställt handlingarna.
other/journal-kopia.txt · Senast uppdaterad: 2020/08/07 15:38 (extern redigering)